:: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ::

Historia sądownictwa administracyjnego

Pierwsze uregulowania dotyczące sądownictwa administracyjnego w Polsce sięgają roku 1921. Wprowadziła je Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.03.1921 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 267). Na podstawie art. 73 tejże ustawy zasadniczej Sejm ustawą z dnia 3 sierpnia 1922 r. powołał Najwyższy Trybunał Administracyjny (Dz. U. Nr 67, poz. 600), który działał w latach 1922-1939. Był to sąd kasacyjny orzekający o legalności aktów administracyjnych wydanych w ostatniej instancji. Kolejne uregulowanie zapowiadała Ustawa Konstytucyjna z dnia 19.02.1947 r. o ustroju i zakresie działania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 18, poz. 71), która w art. 26 mówiła o wydaniu osobnej ustawy określającej tryb i zakres działania organów właściwych do orzekania o legalności aktów administracyjnych w zakresie administracji publicznej. Jednakże do wydania tej ustawy nie doszło.

Do odrodzenia sądownictwa administracyjnego doszło w 1980 roku, kiedy weszła w życie ustawa z dnia 31.01.1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8). Kolejne zmiany nastąpiły w 1995 r., kiedy to z dniem 1 października weszła w życie ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, która wyłączyła procedurę sądową z Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa ta przyjęła model sądownictwa administracyjnego jednoinstancyjnego. W ramach Naczelnego Sądu Administracyjnego działało 11 ośrodków zamiejscowych. Kolejne istotne zmiany wprowadziła Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), która poprzez przepis art. 176 ust. 1 wskazała, iż postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Stało się to podstawą do reformy sądownictwa administracyjnego i wydania ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271). Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) wydane zostało rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Na mocy powołanego rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2004 r. w Opolu powstał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wprowadzona reforma sądownictwa administracyjnego ma za zadanie przybliżyć realizację prawa strony do sądu i przyśpieszyć termin załatwiania spraw.

Kliknij aby przejść do Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej